• De zwemmers en trainers mogen 15 minuten voor aanvang van de training naar binnen. 
 • De zwemmers en trainers kunnen gebruik maken van 2 kleedlokalen die voor MZ&PC gereserveerd zijn. Naast de deur van het kleedlokaal hangen overzichten welke vereniging in welk kleedlokaal zich kan omkleden. Kijk hier goed naar, want we hebben niet altijd dezelfde kleedlokalen.
 • De trainers zijn 10 minuten voor aanvang van de training in de zwemzaal om de leden op te vangen.
 • De zwemmers zijn 5 minuten voor aanvang training in de zwemzaal, met badmuts en brilletje op, zodat we op tijd met de training kunnen beginnen en een warming-up op het droge.
  Als iedereen op tijd in het bad ligt tijdens de warming-up, kunnen de trainers kijken of de banen goed verdeeld zijn of dat er eventueel nog geschoven dient te worden. 
 • Te laat komen in niet toegestaan of je hebt dit van te voren aangegeven bij de trainer. Kom je te laat, meld je je bij jouw trainer en wordt in overleg gekeken wat er mogelijk is.
 • Graag voor de training naar het toilet gaan. Moet je toch tijdens de training probeer tussen opdrachten te gaan, niet tijdens een opdracht.
 • De zwemmers helpen mee met opbouw van het zwembad
  • Jeugd; maandag 18.30 uur wedstrijdbad, na de training: lijnen uit het water halen
  • Masters; maandag 20.30 uur combibad, voor de training: lijnen in het water leggen
  • Masters; woensdag 20.00 uur wedstrijdbad, na de training: lijnen uit het water halen
  • Gulpen: maan- en woensdag de lijnen in het water leggen en eruit halen.
 • Indien een jeugdzwemmer niet aanwezig kan zijn op de training, dan meld je je af via de groepsapp van de jeugd.
 • Indien een zwemmer (zowel Jeugd als Masters) geen hele training mee kan zwemmen dan moet je dit aan het begin van de training door geven aan je trainer. Dan kan de trainer hier rekening mee houden.
  Er bestaat dus een mogelijk om een kortere training te volgen, maar niet om te laat te komen!
 • Je opdrachten beginnen bij de muur en eindigen bij de muur, dit betekent dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om van muur tot muur te zwemmen. Dus zorg dat degene die na je komt ook plek heeft om aan te tikken.
 • Tijdens een opdracht neem je voor jezelf de rust die wordt aangegeven door de trainer. Na iedere opdracht wachten we op elkaar en starten samen aan de volgende opdracht.
 • Tijdens de uitleg van de opdracht door de trainer, luister je goed, zodat je meteen weet wat je moet doen en kunt beginnen aan je opdracht.
 • De zwemmers starten 5 seconden na elkaar, dus kijk goed op de klok.
 • Tijdens de training wordt er niet op de lijnen gehangen of gezeten.
 • We blijven van elkaars spullen af of in overleg mag je iets lenen van een mede zwemmer.

We gaan respectvol met elkaar om, houden ons aan de regels en maken veel plezier samen.


 • Swimmers and trainers may enter 15 minutes before the start of the training.
 • Swimmers and trainers can use 2 changing rooms which are reserved for MZ&PC. There is a note next to the door of the changing room, stating which club uses which changing room. Take a good look at this because we don’t always have the same changing rooms.
 • Trainers are in the swimming area 10 minutes before the start of the training to welcome the members.
 • The swimmers are in the swimming area 5 minutes before training start, with their swimming cap and goggles on, so we can start training on time and for warm-up on land.
  If everyone is in the pool in time during the warm-up, the trainers can check whether the lanes are well distributed or whether any shifts still need to be made.
 • Arriving late is not allowed or you have indicated this to the trainer in advance. If you are late, report to your trainer and we will discuss options.
 • Swimmers help build the pool layout
  • Youth; Monday 6.30 PM competition pool, after training: removing lines from the water
  • Masters; Monday 8.30 PM combi pool, before training: put lines in the water
  • Masters; Wednesday 8 PM competition pool, after training: remove lines from the water
  • Gulpen: put the lines in the water on Monday and Wednesday and take them out.
 • If a youth swimmer cannot be present at the training, you must advise of this through the youth group app.
 • If a swimmer (both Youth and Masters) cannot stay the entire training, you must inform your trainer at the start of the training. Then the trainer can take this into account.
  This means there is a possibility to shorten your training, but you are not allowed to start later!
 • Your assignments start at the wall and end at the wall, which means that everyone should be allowed to swim from wall to wall. Please make sure whoever comes after you also has room to tap.
 • During an assignment you take your rest as indicated by the trainer. After each assignment we wait for each other and start the next assignment together.