• De zwemmers en trainers mogen 15 minuten voor aanvang van de training naar binnen. 
 • De zwemmers en trainers kunnen gebruik maken van twee kleedlokalen die voor MZ&PC gereserveerd zijn. Naast de deur van het kleedlokaal hangen overzichten welke vereniging in welk kleedlokaal zich kan omkleden. Kijk hier goed naar, want we hebben niet altijd dezelfde kleedlokalen. Uitzondering op donderdag voor de training van 17.30 uur hebben we géén kleedlokaal. Dan graag omkleden in individuele kleedhokjes.
 • De trainers zijn 10 minuten voor aanvang van de training in de zwemzaal om de leden op te vangen.
 • De zwemmers zijn 5 minuten voor aanvang van de training in de zwemzaal om goed los te zwaaien en te horen/kijken wat het inzwemprogramma is (zowel voor Jeugd en Masters). Eén minuut vóór de training graag klaar staan bij je baan met je badmuts en brilletje op, zodat we op tijd aan de warming-up kunnen beginnen. Als iedereen op tijd in het bad ligt tijdens de warming-up, kunnen de trainers kijken of de banen goed verdeeld zijn of dat er eventueel nog geschoven dient te worden.
 • Indien een jeugdlid niet aanwezig kan zijn op de training, dan meld je je af via de groepsapp ‘MZ&PC|Jeugd – Youth’. Heb je vaste dagen dat je komt trainen, geef dit dan door aan Tim Greven (Competitiegroep) en Sandra Godding-Dackus (Minioren, Instroom en Recreatief). Dan kunnen we een betere planning maken qua aantal banen en trainers die aan het zwembad dienen te staan.
 • Te laat komen is niet toegestaan of je hebt dit van te voren gemeld. Kom je te laat, meld je je bij jouw trainer en wordt in overleg gekeken wat mogelijk is.
 • Jeugdleden vragen aan de trainer of zij naar het toilet mogen, zodat de trainer weet waar je bent en samen kan kijken of het mogelijk is. We proberen tussen blokken/opdrachten te gaan.
 • De zwemmers helpen mee met opbouw van het zwembad
  • Jeugd; maandag 18:30 uur wedstrijdbad, na de training: lijnen uit het water halen
  • Masters; maandag 20:30 uur combibad, voor de training: lijnen in het water leggen
  • Masters; woensdag 20:00 uur wedstrijdbad, na de training: lijnen uit het water halen
  • Gulpen: maandag en woensdag de lijnen in het water leggen en eruit halen.

Huisregels tijdens de training

 • Indien een zwemmer (zowel Jeugd als Masters) geen hele training mee kan zwemmen dan moet je dit aan het begin van de training doorgeven aan je trainer. Dan kan de trainer hier rekening mee houden. Er bestaat dus een mogelijk om een kortere training te volgen, maar niet om te laat te komen!
 • Je opdrachten beginnen bij de muur en eindigen bij de muur, dit betekent dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om van muur tot muur te zwemmen. Dus zorg dat degene die na je komt ook plek heeft om aan te tikken.
 • Tijdens de uitleg van de opdracht door de trainer, luister je goed, zodat je meteen weet wat je moet doen en kunt beginnen aan je opdracht.
 • Tijdens de opdracht neem je voor jezelf de rust die wordt aangegeven door de trainer. Na iedere opdracht wachten op elkaar en samen starten aan de volgende opdracht.
  • Per baan is er een trainingsschema. Voor de Masters: bepaal samen na de warming-up welk niveau gezwommen gaat worden;
  • Voor de Masters: Eén persoon leest de opdracht voor en controleer of de opdracht voor iedereen duidelijk is;
  • Bepaal per opdracht zelf de volgorde van je baan;
  • Als iemand sneller is, laat je deze voor;
  • Houdt rekening met elkaar bij inhalen, maak ruimte of wacht even voor je inhaalt.
   De beste plek om in te halen in bij het keerpunt. Probeer je keerpunten links van je baan te maken, zodat degene die wilt inhalen rechts zijn keerpunt maakt en dan meteen in het midden van de baan kan inhalen.
  • Zwem als groep, zorg dat iedereen voldoende rust heeft.
 • Houd afstand tot je voorganger door 5 seconden achter elkaar te starten (bij vertrek van een opdracht, maar ook tijdens het zwemmen ‘na je rust’), maar laat deze niet te groot worden.
  De meeste zwemmers vinden het behoorlijk irritant als je op iemands voeten ligt. Bij rugslag extra goed opletten op je voor- en achterligger.
 • Er kan gebruik worden gemaakt van de materialen uit de kar of het materialenhok:
  • Deze dient men zelf te pakken en op dezelfde plek terug te leggen;
  • De eigen materialen dienen voorzien te zijn van naam, zodat deze niet per ongeluk tussen de materialen van de club komen. Is dit wel het geval, zijn ze makkelijker terug te vinden;
  • Gebruik zoomers zoveel mogelijk bij de opdrachten waar dit is aangegeven;
  • In- en uitzwemmen is altijd zonder zoomers.
 • Tijdens de training wordt er niet op de lijnen gehangen of gezeten.
 • We blijven van elkaars spullen af of in overleg mag je iets lenen van een medezwemmer.
 • We gaan respectvol met elkaar om, houden ons aan de regels en maken veel plezier samen.

House rules/code of conduct training

 • Swimmers and trainers are allowed in 15 minutes before the start of practice.
 • Swimmers and trainers can use two changing rooms reserved for MZ&PC. Next to the door of the changing room are lists of which club can change in which changing room. Please check these carefully, as we do not always have the same changing rooms. Exception: on Thursdays, before the 17.30 training, we do not have a changing room. In that case, please change in individual changing rooms.
 • Trainers will be in the swimming hall 10 minutes before the start of training to welcome members.
 • Swimmers will be in the swimming hall 5 minutes before the start of practice to properly swing loose and hear/see what the swim-in programme is (for both Youth and Masters). One minute before practice, please be ready at your lane with your swim cap and goggles on so that we can start the warm-up on time. If everyone is in the pool on time during the warm-up, the trainers can check whether the lanes are divided properly or if there is a need to shift.
 • If a youth member cannot attend training, please cancel via the group app ‘MZ&PC|Youth – Youth’. If you have set training days, please inform Tim Greven (Competition group) and Sandra Godding-Dackus (Minioren, Entry and Recreational). Then we can make a better schedule in terms of the number of lanes and trainers who should be at the pool.
 • Arriving late is not allowed unless you have notified us in advance. If you arrive late, report to your trainer and we will discuss what is possible.
 • Youth members ask the trainer if they can go to the toilet, so the trainer knows where you are and can check together if it is possible. We try to go between blocks/assignments.
 • Swimmers help build the pool layout:
  • Youth: Monday 6:30 PM – competition pool, after training: remove lines from the water;
  • Masters: Monday 8:30 PM – combi pool, before training: put lines in the water;
  • Masters: Wednesday 8:00 PM – competition pool, after training: remove lines from the water;
  • Gulpen: put the lines in the water on Monday and Wednesday and take them out.

House rules during training

 • If a swimmer (both Youth and Masters) cannot swim the whole training session, you should let your trainer know at the beginning of the session. Then the trainer can take this into account. So there is a possibility of a shorter training session, but not of arriving late!
 • Your assignments start at the wall and end at the wall, this means everyone should have the opportunity to swim from wall to wall. So make sure whoever comes after you also has room to tap.
 • During the trainer’s explanation of the assignment, you listen carefully, so that you immediately know what to do and can start working on your assignment.
 • During the assignment, you take for yourself the rest indicated by the trainer. After each assignment, wait for each other and start the next assignment together.
  • There is a training schedule for each lane. For the Masters: decide together after the warm-up which level will be swum;
  • For Masters: one person reads out the assignment and checks that the assignment is clear to everyone;
  • Decide the order in your lane for each assignment;
  • If someone is faster, you let them get ahead;
  • Be considerate of each other when overtaking, make room or wait a while before overtaking. The best place to overtake is at the turning point;
  • Try to make your turning points on the left of your lane, so that the person who wants to overtake makes his turning point on the right and can then overtake immediately in the middle of the lane;
  • Swim as a group, making sure everyone has enough rest.
 • Keep distance from your predecessor by starting 5 seconds at a time (when starting an assignment, but also during the swim ‘after your rest’), but don’t let the distance get too big. Most swimmers find it quite irritating if you are on someone’s feet. In backstroke, pay extra close attention to your predecessor and the person that swims after you.
 • Materials from the cart or materials shed can be used:
  • These should be taken by yourself and put back in the same place;
  • Your own materials should be marked with your name so that they do not accidentally end up among the club’s materials. If they do, they are easier to find;
  • Use zoomers as much as possible on assignments where indicated;
  • Warming up and cooling down is always without zoomers.
 • There will be no hanging or sitting on the lines during training.
 • We stay away from each other’s belongings or, by agreement, you can borrow something from a fellow swimmer.
 • We treat each other respectfully, follow the rules and have a lot of fun together.