MZ&PC heeft de wil een veilige vereniging te zijn, waar iedereen met plezier zwemt en zich thuis voelt binnen de vereniging. Gezamenlijk doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten, ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen en zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

MZ&PC wants to be a safe association, where everyone swims with pleasure and feels at home within the association. Together, we make every effort to prevent cross-border behaviour such as bullying, conflicts, quarrels, discrimination and sexual intimidation within our association, thus ensuring a pleasant and safe sports climate.

De praktijk in sportend Nederland

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen zwemvereniging MZ&PC willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom er binnen onze vereniging twee vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Deze zullen fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Practice in sporting Netherlands

Practice within various sports associations has shown that there are moments and events where cross-border behaviour could not be prevented. Within swimming association MZ&PC, we would like to be ahead of this. This is therefore one of the reasons why two confidential contact persons have been appointed within our association. These will act as a central point of contact to ensure that the way we deal with each other within the club is respectful and safe.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Prevention is better than cure

You can go to the confidential contact person with questions you do not readily ask or fear will not be responded to seriously. This applies to all members, volunteers and parents. In addition: reporting quickly, talking about it and ensuring that an undesirable situation is put to an end (at an early stage) will prevent it from getting any worse and thus prevent it from happening again.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van MZ&PC?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

 • Pesten en gepest worden;
 • Machtsmisbruik en verbale agressie;
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
 • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten);
 • De manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart;
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
 • De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
 • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat);
 • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
 • Het beschuldigd worden van eerdergenoemd gedrag;
 • Of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon op de juiste plaats is.

De vertrouwenscontactpersoon helpt jou verder met de situatie waar jij mee zit, maar kan jou ook doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar NOC*NSF.

Als er sprake is van Grensoverschrijdend Gedrag, dan kun je dus ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Zij hebben een vertrouwenspersoon voor je.

When can you contact MZ&PC’s confidential contact person?

If you have questions about or deal with:

 • Bullying and being bullied;
 • Abuse of power and verbal aggression;
 • Feeling that you do not belong because of your skin colour, religion or sexual preference;
 • Transgressive behaviour (abuse of power, verbal aggression, sexual harassment);
 • The way you are approached and/or touched by a team member, trainer or coach or behaviour you experience as unpleasant;
 • A suspicion of transgressive behaviour: you think someone in your immediate environment is dealing with this;
 • The way your child is treated within the club/team;
 • doubts in yourself whether your behaviour as trainer and/or coach is wise (e.g. whether or not to be in the changing room when the team is taking a shower);
 • Someone directly or indirectly accusing you of unacceptable behaviour;
 • Being accused of previously mentioned behaviour;
 • Whether your question is in the right place with the confidential contact person.

The confidential contact person helps you further with the situation you are facing, but can also refer you. To NOC*NSF, for example.

If there is evidence of Transgressive Behaviour, you can also contact the NOCNSF hotline with your questions, doubts or to tell your story. The NOCNSF hotline can be reached day and night, including weekends and public holidays. The number is 0900 – 202 55 90 (€0.10 per minute). They have a confidant for you.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

Zij/hij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doet niets wat je niet weet.

De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Zij/hij is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van de taken noodzakelijk is. Ze is bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

What does the confidential contact do?

She/he will listen to your story and help you look for ways to resolve the situation. Information is kept strictly confidential. She won’t do anything you don’t know about.

The confidential contact person can help you file a complaint with the association, sports federation or police. But you can also just have a chat.

She/he is authorised, with due observance of confidentiality, to hear the reporter, accused and/or other persons involved and to obtain information to the extent necessary for the performance of duties. She/he is authorised to seek expert advice in the performance of their duties.

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van zwemvereniging MZ&PC plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

How confidential are confidants?

That in certain situations it may be important to involve other people in a question or problem or to seek advice elsewhere will be clear. Of course, this is always done in consultation and in good faith. The content of the conversations that take place between you and the confidential contact person of swimming association MZ&PC will be treated confidentially.

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de zwemvereniging. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Responsibility?

The activities of the confidential contact person are the responsibility of the Executive Board of the swimming association. At the close of the year, or if necessary in the interim, the confidential contact persons report to the chairman whether there have been reports, of what nature these reports were and how progress and closure have taken place. No names will be mentioned in this report.

Vertrouwenscontactpersonen MZ&PC

Als vertrouwenscontactpersoon luisteren wij naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en gaan wij je verder helpen. Voor veel situaties is geen standaardoplossing te bedenken, maar is een luisterend oor de eerste stap naar een oplossing.

Confidential contact persons MZ&PC

As confidential contact person, we listen to your story, think together about the steps to take and are going to help you. For many situations there is no standard solution, but a listening ear is the first step towards a solution.