MZ&PC is een (wedstrijd)vereniging voor alle zwemmers. Uw kind zal dus mee gaan doen aan officiële wedstrijden van de Koninklijke Zwembond (KNZB) en dan is een startvergunning verplicht.

MZ&PC neemt ieder seizoen deel aan verschillende soorten nationale en internationale wedstrijden. 

 • KNZB-competitiewedstrijden;
 • Provinciale, regionale en Nederlandse kampioenschappen (NK’s);
 • Miniorenwedstrijden;
 • Limietwedstrijden;
 • Invitatie wedstrijden in binnen- en buitenland;
 • Masterswedstrijden.

Hieronder worden de verschillende wedstrijden nader toegelicht:

KNZB-competitiewedstrijden
Deze wedstrijden worden georganiseerd door de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond). Dit zijn vier of vijf wedstrijden per seizoen waarvan het zwemprogramma vooraf door de KNZB wordt vastgesteld. Een competitiewedstrijd is een wedstrijd waarbij verschillende clubs tegen elkaar zwemmen. Het is de bedoeling zo snel mogelijk te zwemmen om zo weinig mogelijk punten te behalen. De tijd wordt omgezet in punten.

Competitiewedstrijden zwem je als team. Er zijn dus geen individuele prijzen te winnen. Maar juist omdat je als team zwemt, zouden wij graag zien dat alle jeugdzwemmers deelnemen aan deze wedstrijden, aangevuld met Masters, die graag willen meezwemmen in ons team. Noteer deze wedstrijden dan ook  meteen in je agenda zodra deze bekend zijn.

Voor deze wedstrijden hoef je je dan ook niet in te schrijven. De trainers bepalen namelijk de opstelling en deze wordt aan de leden medegedeeld, door het sturen van een mail en in de groepsapp.

Provinciale, regionale en Nederlandse kampioenschappen
Om aan deze wedstrijden deel te mogen nemen, moet je ten minste één limiet behaald hebben op bepaalde afstanden of tot de snelste inschrijvingen behoren of de trainers kunnen besluiten dat je mag deelnemen aan een estafette.

Miniorenwedstrijden
Deze wedstrijden zijn bedoeld voor kinderen die volgens de KNZB qua leeftijd tot de minioren behoren (meisjes tot 11 jaar en jongens tot 12 jaar). Zie voor een leeftijdsoverzicht en bijbehorende benamingen aan het eind van dit stuk.
Hier vallen twee verschillende soorten minioren wedstrijden onder:
Minioren Circuit wedstrijden (minioren 1 t/m 6 en meisjes junioren 1) zijn individuele wedstrijden en je ontvangt bij de laatste wedstrijd een medaille en oorkonde.
Minioren Clubmeet (minioren 1 t/m 6). Dit zijn wedstrijden waarbij je zwemt als team.

Limietwedstrijden
Deze wedstrijden zijn pas van belang wanneer men een bepaalde tijd (limiet) wil halen om te mogen deelnemen aan een bepaalde wedstrijd, zoals Provinciale of Nederlandse Kampioenschappen. Het heeft pas zin om deel te nemen aan een limietwedstrijd wanneer je zeer dicht bij zo’n limiet zwemt. Het startgeld van deze wedstrijden komt voor rekening van de deelnemer en is wisselend per wedstrijd.
Bij twijfel kun je altijd de trainer vragen of deelname zinvol is.
Deelname hangt samen met het aanleveren van officials, per vijf zwemmers moeten éém official aangeleverd worden.

Invitatiewedstrijden
Dit zijn wedstrijden waarvoor de club wordt uitgenodigd tot deelname. Soms valt er een prijs te behalen als team en/of individueel. Deze wedstrijden zijn overigens niet verplicht, maar staan over het algemeen wel bekend als gezellige wedstrijden en zijn ook geschikt om limieten te behalen.

Masterswedstrijden
Zwemmen voor 20 jaar en ouder, bij de KNZB Masters zwemmen genoemd, is een speciale klasse van wedstrijdzwemmen. Wedstrijdzwemmen voor Masters is voor iedereen mogelijk op je eigen niveau. Of je nu als ervaren wedstrijdzwemmer niet wil stoppen of dat je op latere leeftijd Start-to-Swim hebt gedaan en het geleerde wil toepassen in wedstrijdverband, voor iedereen is er wedstrijdaanbod. De regels en afstanden zijn bijna hetzelfde als bij wedstrijdzwemmen met enkele uitzonderingen. Wij nemen deel aan de Zuidelijke Kring Masters en sommige van onze Mastersleden nemen deel aan Nederlandse of zelfs Europese Masters Kampioenschappen.

Leefijdscategorie seizoen 2022-2023


Competition types

MZ&PC is a competition club for all swimmers. Your child will take part in official competitions of the Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), in which case a starting licence is compulsory.

Every season MZ&PC takes part in several types of national and international competitions: 

 • KNZB competition;
 • Provincial and regional championships and Dutch Championships (NK);
 • Miniors competition;
 • Limit competition;
 • Invitation Competition home and abroad;
 • Masters competitions.

Below you’ll find these competitions explained:

KNZB Competition
This competition is organised by the KNZB (Royal Dutch Swimming Federation). This means four or five competitions per season with the swimming program set by the KNZB in advance. Different swimming clubs are competing against each other. Each swimmer swims as fast as possible. Each swimming time is converted into points and the intention is to obtain as few points as possible. 

You compete as a team in these races. That means that there are no individual prices to be won. But just because you swim as a team, we would like to see all youth swimmers participate in these races, supplemented by Masters, who would like to swim in our team. Please make a note of these competition dates in your calendar as soon as they are published. Therefor you do not need to register for these races. The trainers determine the line-up en this will be communicated to the members by sending an email and in the group app.

Provincial and Regional championships and Dutch Championships
To take part in these championships, you need to reach at least one limit on certain distances or you must be among the fastest to register or the trainers may decide that you are allowed to participate in a relay race.

Miniors competition
These races are meant for children belonging to the miniors according to KNZB (girls until 11 years and boys until 12 years old). For ages and associated names, please see the overview down below.

Limit races
These races are only important when one wants to reach a certain time (limit) to participate in a certain competition, such as Provincial or Dutch Championships. It only makes sense to participate in a limit race when you are swimming very close to such a limit. The entry fee for these competitions is to be paid by the participant and varies per race.
When in doubt, you can always ask the trainer whether participation is worthwhile.
Depending on the number of officials, per five swimmers we must provide one official.

Invitation Competition
These are competitions in which the club is invited to participate. Sometimes there is a prize to be won as a team and/or individually. These competitions are not mandatory but are generally known as fun competitions and are also suitable for achieving limits.

Masters competitions
Swimming for 20-year-olds and over, called Masters swimming at the KNZB, is a special class of competitive swimming. Competition swimming for Masters is accessible for everyone, at your own level. Whether as an experienced competitive swimmer you never want to stop, or whether you have done Start-to-Swim at a later age and want to apply what you have learned in a competition. There is a competition for everyone. The rules and distances are almost the same as in competitive swimming, with a few exceptions.

We participate in the Southern Circle and some of our Masters Members participate in Dutch or even European Masters Championships.

Age categories season 2022-2023

Table
Description automatically generated